Hem

OffStockholm

 

OffStockholm är en professionell teatergrupp/kulturorganisation som genom sitt samhällspolitiska engagemang, skapat, drivit och format OffStockholm. Med gemensam förmåga har de vågat spränga konservativa låsningar till ett nyskapande utan fördomar.

OffStockholm är inte längre en av landets frigrupper som kämpar för sin existens och för publikkontakt. OffStockholm är i dag ett koncept av konstnärlig mångfald. Ett koncept med nödvändiga riktlinjer till ödmjukhet inför människans svårigheter och konstens behov till att våga mötas bortom det självklara. OffStockholms publik finns i dag – efter alla år av turnerande – över hela Sverige.

Från kulturkoftan och från ungdomen till livstidsfången. De sprider, stödjer och utvecklar vårt koncept, till något vi alla har möjlighet att ta del av!

Vår målgrupp är i första hand människan i utsatthet. Vi besöker skolor, fängelser, organisationer, institutioner och ger offentliga föreställningar där alla är välkomna. Våra visningar följs alltid av samtal som leds av professionella yrkesutövare, beroende på ämne.

Syftet med våra produktioner – vare sig det gäller teater, film eller böcker – är att belysa människan i utsatthet. Allt från missbruk till kriminalitet och konsekvenserna som inte bara drabbar den aktiva, utan även alla runt omkring. Vi vill genom ett differentierat berättande långt bortom schablonerna, hitta beröringspunkter med vår publik och därigenom starta ett samtal som belyser våra fördomar, förnekanden och tillkortakommanden.

 

Samarbetspartners:

NBV är ett studieförbund vars mål är att få människor att tillsammans utvecklas utifrån sina idéer, intressen och drömmar. De vill skapa mötesplatser för mångfald. En förutsättning för detta är att erbjuda nyktra mötesplatser, där ingen känner sig begränsad på grund av att det serveras alkohol.

 

Våra Gårdar är en rikstäckande samlingslokalorganisation med över 600 medlemmar som äger eller hyr allmänna samlingslokaler. 50 biografer ingår i Våra Gårdars programsättningskedja.

 

OffStockholms olika projekt är i samarbete med organisationer beroende på ämnet vi valt att belysa:

KRIS, Unga Kris, X-cons, Trygga Barnen, Bryggan med flera.

OffStockholm is a professional theater/culture organization which through their socio-political commitment, created, led and shaped OffStockholm. With their collective capacity they have dared to blow up the conservative locks to an innovation without prejudice. OffStockholm is no longer one of the free groups fighting for their existence and for public contact. OffStockholm is today a concept of artistic diversity. A concept with the necessary guidelines to humility about human difficulties and the arts need to dare to meet beyond the obvious. OffStockholms audience is today – after all the years of touring – all over Sweden.

From the cultural vet, to the youth and to the lifetime prisoner. They spread, support

and develop our concept into something we all are able to take part in!

Our target group is primarily people in vulnerability. We visit schools, prisons, organizations, institutions and give public performances where everyone is welcome.

Our shows are always followed by conversations led by professionals, depending on the topic.

The purpose of our productions – whether in theater, film or books – is to highlight the human being in vulnerability. Everything from addiction to crime and the consequences that affect not only the addict but also everyone around.

We want to use a differentiated narrative far beyond clichés, find points of contact with our audience and thereby start a conversation that highlight our prejudices, denials and shortcomings.

 

Partners:

NBV is an educational association whose goal is to get people to simultaneously develop their ideas, interests and dreams. They want to create meeting places for diversity. A prerequisite for this is to provide sober meeting places, where no one feels limited because alcohol is served.

 

Våra Gårdar is a nationwide community center organization with over 600 members who own or rent facilities for public meetings. 50 cinemas are included in Våra Gårdars chain of programs.

 

OffStockholms various projects are in cooperation with organizations depending on the topic, we have chosen to highlight:

KRIS, Unga Kris, X-cons, Trygga Barnen, Bryggan and others.

Följ oss på facebook:

© All Rights Reserved.

OffStockholm